அழகு, ஆரோக்கியம் எப்போதும் தொடர வேண்டும் என்னும் விருப்பம் எல்லாருக்குமே இருக்கும்தானே? ஆனால் அது சா த்தியமில்லை என்றுதானே நாம் நி னைப்போம். ஆனால் இரவு தூங்கச் செல்லும் முன்பு இதை மட்டும் செய்தாலே போதும். உங்கள் அழகு மேம்படும். அப்படி எ ன்னதான் செ ய்ய வேண்டும் எனத் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்..

இரவு தூக்கத்துக்கு முன்பு ஆ ல்கஹால் அ ருந்துவதை ச்சயம் த விர்க்கவே ண்டும். இப்படி மது அ ருந்துவி ட்டு தூ ங்குவதால் ந ம் உடலில் இ ருக்கும் ச ரும செ ல்களில் அது பெ ரிய அ ளவில் இ டையூறு செ ய்யும். அழகை மெ யிண்டைன் செய்ய வேண்டுமானால் இரவில் ஆ ல்க ஹால் அ ருந்துவதை நி ச்சயம் தவி ர்க்கவே ண்டும்.


சதா சர்வநேரமும் மொபைல் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தால் கண்களில் கருவளையம் வரும். முகப்பருவும் அதிகமாக வரும். இதற்குக் காரணம் போனின் திரையில் பாக்டீரியாக்கள் அதிகம் இருப்பதுதான். அதேபோல் சதா சர்வநேரமும் ஏசியில் இருந்தாலும் சரும செ ல்களில் பா திப்பு உ ண்டாகும். இது சருமத்தில் உள்ள எண்ணெய் பசையை முற்றிலும் அழித்து சரும வறட்சியை உருவாக்குவ்தோடு, சீ க்கிரமே ஓல்ட் ஏஜ் தோ ற்றத்துக்கும் நம்மை கொண்டு செல்லும். அதனால் ஏ சியை கொஞ்சம் அணைத்துப்போட்டு வாழுங்கள்.


இதேபோல் நாம் நம் த லையணை யின் உ றையையும் அ டிக்க டி மா ற்றவே ண்டும், அதன் அ ழுக்குகளின் மூ லம் முக த்தில் மு கப்ப ரு வர வா ய்ப்புண்டு. இது எ ல்லாம் ரொ ம்பவும் சின்ன, சின்ன வி சயம் தா ன். ஆனால் அ தையெ ல்லாம் செ ய்தாலே ந ம் அழகு, ஆ ரோக்கியத்தை நச்சென ப ராமரிக்கலாம்.