நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் மனைவி யார் தெரியுமா? அட இந்த பிரபலம் தானா..

நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் மனைவி யார் தெரியுமா? அட இந்த பிரபலம் தானா..

நடிகர் விஜய் ஆண்டனி ஒரு இ ந்தி ய இ சை அமை ப்பா ளர், பின்னணி பாடகர், நடிகர், தி ரை ப்பட ஆசிரியர், பா டலா சிரியர், ஆடியோ பொறி யாளர் மற்றும் தி ரை ப்பட தயா ரிப்பா ளர் ஆவர். இவர் த மி ழ் தி ரை யுல கில் முக் கிய மாக ப ணியா ற்றி வரு கின் றனர். அவர் இ சை இயக் குந ராக அறி முக மானா ர். பிறகு சி றந் த இ சை பிரி வில் நாக்கா முக் காட்வ ர்டை சிங் தி ரை ப்பட த்திற் காக 2009 கேன்ஸ் கோ ல்டன் லய ன் வெ ன்ற மு த ல் இ ந்தி யர் ஆ வார். இந்த பாடல் அவர து பு கழை த் தூ ண்டியது மற்றும் 2011 கிரி க்கெட் உல கக் கோ ப்பை யில் இ சை க்கப் பட்டது. அவரது முதல் ப டம் நான் என்பதால் அத ன்பி றகு சலீம், பிச் சைக் கரன், சை த ன், ய மான் மற் றும் கொ லைக ரன் போ ன்ற அ திர டி தி ரில் லர் பட ங் களி ல் நடி த்த தற் காக அவர் மிகவும் பிர பல மான வர். நடிகர் விஜய் ஆண்டனி கன் னியா குமரி மா வட்டத் தின் நாகர்கோவில் பி றந்தா ர். அவருக்கு ஏ ழு வ யதா க இ ருந்த போது அ வரது த ந் தை இ ற ந் து விட்டார். அவரது ச கோத ரிக்கு நா ன்கு வ ய து ஆனது.

குடும்பம் கடி ன மான நா ட்க ளில் த ள்ள ப்பட் டது மற் றும் அவ ரது தா யார் கு ழந் தைக ளுக்கு க ல் வி கற் பிப் பதற் கும் கு டும் பத் தை ஆ தரி ப்பத ற்கு ம் ஒரு அ ரசா ங்க வே லை யை மேற் கொ ண்டா ர். திரு நெல் வேலியின் அன்பு நக ரில் தமி ழ்நா டு வீ ட்டு வசதி வா ரிய த்தா ல் ஒது க்க ப்ப ட்ட ஒரு சி றி ய பி ளா ட்டில் அவர்கள் வ சித் து வந்த னர். அங் கிருந் து அந் தோ னியும் அவரது சகோ தரி யும் பள் ளிப்ப டிப்பை முடி த்த னர். நடிகர் ஆண்டனி பா லயம் கோட் டை செயி ன்ட் சே வியர் கல் லூரி யில் இய ற்பி யல் மேஜரில் பட்டம் பெ ற்றா ர். மேலும் மீண்டும் செ ன்னை ல யோ லா கல் லூரி யில் வி ஷுவல் கம் யூனிகே ஷனில் பி எஸ் சிக்கு சே ர்ந் தார். மேலும் கல்வியின் மூலம் ஒ லி பொ றியா ளரா க உள் ளார். புகழ் பெற்ற பி யா னோ க லைஞ ரும் கி தார் க லைஞ ருமான கி ளியோ பாஸிடமி ருந்து இ சையில் அ டிப்ப டை பயிற் சி பெற்றார். ஆரம்ப ஆ ண்டு களில் தி ரை ப்பட இ யக்குனர் எஸ்.ஏ.சந் திர சேகர் அவரை ஆ தரி த்தார். அந்தோனி தனது பெய ருக்கு மு ன்னொ ட்டாக ‘விஜய்’ என்ற பெயரை சேர்த்தார். அதன் பிறகு நடிகர் விஜய் அந் தோ னி தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டார். பிறகு பல ஆ ண் டுகள் க ழி து ம னை வின் பு கைப டத்தை ச மு க வ லைத ளங் களில் பதி விட் டார். இதோ அந்த புகைப்படம் நீங்களும் பாருங்கள்..

By admin