இன்று நாகரீகம் என்ற பெயரில் நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்த ஒட்டுமொத்த பழக்க வழக்கங்களும் த லைகீ ழாய் மா றியுள்ளது.


இதன் வி ளைவு தான் இன்று பெயர் தெரியாத பல வை ரஸிற்கு நாம் அ ழிந்து கொ ண்டிருக்கின்றோம்.


சா வு வீ ட்டிற்கு செ ன்றால் குளிக்க வேண்டும்… குழந்தை பிறந்த வீடு தீ ட்டு என்று முன்னோர்கள் கூறியது இன்று வே டிக்கையாகவே மா றிவிட்டது.

தற்போது அதன் உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை புகைப்படம் மூலம் தெரிந்துகொண்டு, இனியாவது அதன்படி வாழலாமே.